Topp 5 tips for varig livsstilsendring! Top 5 tips for lasting life changes!

For English version , please go down 😉

Når du vil ned i vekt og oppnå en varig endring!

Jeg vil skrive litt om de beste tipsene mine for å gå ned i vekt, og faktisk lykkes med en livsstilsendring over tid. Dette har jeg skrevet om mange ganger før, men en viktig ting kan ikke skrives om for ofte. Kanskje er det ikke vekta man skal være mest opptatt av i en sånn prosess? Etter å ha lest dette innlegget håper jeg du sitter igjen med et nytt perspektiv på det hele ❤ Så her får du mine topptips for å lykkes.

 1. Kast vekta og bruk hodet. Neida, den var litt overdreven. Allikevel så er det sånn at altfor mange henger seg opp i vekten sin, og det er vekt som står i hovedfokus. For å lykkes med en endring for livet, har egentlig det tallet på vekten ufattelig lite å si. Tror du jeg har klikka nå kanskje? Nei, det har jeg ikke. Det som virkelig er avgjørende for å lykkes med en livsstilendring over tid, er at du jobber med det mentale! Hodet må fungere, og hodet må fortelle deg positive ting og ikke negative ting. Dette må jobbes med, og det er så viktig å endre det mentale. Uten at man jobber med en endring i hodet, kan man nesten si at du er dømt til å mislykkes. Det er i hodet det sitter sies det, og de ordene kunne ikke vært riktigere! Er det bare et tips du skal bruke av det jeg nå skriver, ville jeg prioritert dette.
 2. Ha realistiske forventninger og realistiske mål. Veldig viktig, og igjen kommer vi litt tilbake til vekta. Men dette gjelder også i aller høyeste grad om målet er bedre helse også. For å ta vekttap først, lavkarbokosthold er ikke ensbetydende med at alle kiloene bare forsvinner sånn helt mirakuløst. Du må være innstilt på at ting tar tid, og noen går fortere ned enn andre. Vekttap går heller ikke i en jevn kurve nedover, du vil gå ned, gå litt opp, stå litt stille, gå mer ned etc. Bare kurven totalt sett er synkende, er det akkurat det man skal bry seg om. Er du av typen som får fnatt av å se alle svinginger på vekta (som er 100% normalt), bør du ikke veie deg oftere enn en gang i uke. Kanskje du skal satse på annenhver uke? Når det kommer til forbedringer av diabetes type 2, høyt kolesterol, høyt blodtrykk osv. bør man ha tålmodighet og ikke minst oppfølging av sin fastlege eller annen lege. Forbedringer her skjer heller ikke over natten, du bør minst gi det 3 mnd. før du forventer solide forbedringer og kanskje helt opp mot 6 mnd. for enkelte. Ikke gi opp så fort, du må gi det litt tid rett og slett. På grunn av dette må man ha realistiske forventninger og realistiske målsetninger, rom var ikke bygget på en dag det heller.
 3. Veldig mange og flere enn man kanskje tror, sliter med overspising, trøstespising og søtsug. Dette er en hyppig årsak til fedme, og igjen så sitter jo dette også i hodet vårt. Jeg har selv slitt med dette, og jeg får fremdeles problemer om jeg ikke er fokusert og nøyaktig på hva jeg spiser. Det er en ting som er viktig når det gjelder dette, du må tenke helt nytt når du legger om kosten. Lavkarbo vil bli fryktelig vanskelig om du ikke våger å bryte med dine gamle vaner, og istedenfor prøver å opprettholde dine gamle med masse erstatninger. Prøv å unngå lavkarbo søtsaker som er proppa full i maltitol, maltitol er et søtsningsmiddel med en betydelig glykemisk index (blodsukkerbelastning). Lavkarbosøtt gir faktisk samme søtsug som sukker for mange, og særlig om man har disse problemene i bunnen. Det er nok individuelle forskjeller her, men du må rett og slett finne ut hva du kan kose deg litt med en gang i blant. Som samtidig ikke fører deg ut på ville veier. Kanskje er det bringebær med litt mørk 86% sjokolade? Kanskje er det bær med litt krem? Kanskje er det mørk sjokolade søtet med sukrin og stevia? Jeg vet ikke, men du kan finne det ut 😉 Det er viktig at du finner noe du faktisk ikke får økt søtsug av, for ellers kommer du fort inn i karusellen hvor du må ha mer og mer. Selv om det er sukkerfritt, så vil det ikke si at det er bra. De beste søtningsmidlene er som regel stevia og sukrinprodukter blandet med stevia. For noen er faktisk det aller beste å bare ligge unna alt, fordi det meste trigger. Bare du kan finne løsningen, men ikke hør på de som råder deg til å ta noe som er rikt på maltitol for å dempe søtsuget. Tro meg, det hjelper fint lite om man sliter med denne problematikken her.
 4. Spis deg ordentlig mett, og ikke vær redd for naturlig fett. Sørg for at du endrer vanene dine, og spiser mest mulig ordentlig mat. Erstatninger kan være greit av og til det, men det er ikke det man skal leve på 😉 Spis grønnsaker over jorden i all hovedsak, velg deg ut naturlige fettkilder og styr unna raffinerte oljer og margariner. Ekte smør, ekte rømme, ekte majones, kokosolje (extra virgin), ghee og fullfett meieriprodukter er bra. Fete oster, nøtter og frø er også fint. Samtidig så må man velge seg gode proteinkilder, som sikrer inntaket av de essensielle aminosyrene. Meget gode kilder er egg, kjøtt og fisk. Disse inneholder alle de essensielle aminosyrene som kroppen vår trenger. Proteintilskudd er strengt tatt ikke nødvendig, om du får i deg nok proteiner fra disse gruppene. Hva er nok? Man bør ikke gå under 50 gram proteiner pr. dag, og de fleste ligger vel mellom 60-90 gram proteiner. Spis ordentlig mat, og spis deg mett. For å bli mett, må du våge å spise nok fett. Spiser du for lite fett vil du få både fysing og søtsug, og det vil bli ganske så umulig og holde seg til lavkarbo.
 5. Ikke gi opp om du går på en smell! Dette er den største fallgruven for mange, mange tenker sort/hvitt om sin livsstilsendring. En feil, så er det over. Dropp den tanken, den tanken handler bare om at du selv forventer at du skal være perfekt. Tro meg, til og med jeg er ikke perfekt hele tiden. Mange tror sikkert at jeg spiser kjernesunt 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Jeg gjør ikke det, og det tror jeg det er svært få som gjør også. Om du spiser noe utenfor boka, er det ikke sånn at alt rakner av den grunn. Fortsett som før dagen etter, lær av det som skjedde og se fremover. Om du henger deg opp i den feilen du gjorde igår, kommer du ikke fremover. Det er i fremtiden du kan gjøre endringer, det som skjedde igår kan du uasnett ikke gjøre noe med. Du kan velge på nytt hver gang du spiser. Så kutt ut den tanken om at alt må være perfekt, for perfekt finnes ikke. Igjen så sitter dette også i hodet vårt, hodet må jobbes med ellers lykkes vi ikke på vår vei.

img_1282

Dette var mine topp 5 tips for å lykkes, husk at det er en livslang jobb å få til en varig endring. For all del, gå ikke i fellen å tro at du kan spise hva du vil når du når målvekten din. Det er en stor feil som mange gjør, og kiloene vil komme på igjen! Det hele ligger jo i ordet livsstilsendring, det er rom for litt usunt av og til. Men i all hovedsak er det sunn mat som gjelder, også etter at vektmålet er nådd.

❤ Ingrid ❤

Top 5 Tips for Lasting Life Changes!

When you want to lose weight and achieve a lasting change !

I will write about the best of my tips to lose weight and actually succeed with a lifestyle change over time. I have written about it many times before , but an important thing can not be rewritten frequently enough. Perhaps it is not the weight you should be most concerned with in such a process ? After reading this post , I hope you are left with a new perspective on it all ❤ So here’s my top tips for success.

 1. Throw the scale and use your head. Okay , it was a little exaggerating.
  Anyway, too many has their weight as the main focus. To succeed with a change of life,  the weight has very little to say . Do you think I have gone crazy now perhaps? No, I have not. What really is critical to the success of a lifestyle change over time , is that you work with your mental issues! The head must act , and your head must tell you positive things and not negative things. This has to be worked with , and it’s so important to change your mental health too. Without working with a change in the head , you can almost say that you’re doomed to fail . It’s in your head the real change happen`s it`s said, and the words could not have been more correct ! If you just use one of my tips, you should at least use this one.
 2. Have realistic expectations and realistic goals. Very important, and again we come back to the scale a little bit. But this is also very much about if the main goal is better health too. To speak about weight loss first, low carbohydrate diet, does not mean that all the weight just disappear miraculously. You must be prepared for things to take time, and some goes faster down in weight than others. Weight loss never happens in a steady downward curve, you will go down, go up a little, stand still a little bit, go more down etc. Just as long as the curve  is totally going down, that is exactly what you should care about. Are you of the type who gets crazy of seeing all the variations on the scale (which is 100% normal by the way), you should not weigh yourself more than once a week. Maybe you should do it every other week? When it comes to improvements in type 2 diabetes, high cholesterol, high blood pressure etc. You should have the same patience and not to mention monitoring by your doctor. Improvements here are also not happening overnight, you should at least give it 3 months. Before expecting solid improvements and maybe up to 6 months. Do not give up so fast, you have to simply give it some time. Because of this, you must have realistic expectations and realistic goals, you did`nt get sick or overweight in a day. Then you have to remember that it takes more than one day to fix it too.

 3. Very many and more than you might think, struggling with overeating, emotional eating and sweet carvings. This is a main reason cause of obesity, and again this problem is sitting in our head. I have personally struggled with this, and I still get problems if I’m not focused and precise about what I eat. There is one thing that is important when it comes to this, you need to rethink completely what you put on the diet. Lowcarb will be terribly difficult if you do not dare to break your old habits, and instead you are trying to maintain your old with a lot of substitutions. Try to avoid low-carb sweets that involves maltitol, maltitol is a sweetener with a significant glycemic index. Lowcarb sweets actually gives the same carvings after sugar for many, especially if you have these eating problems in the bottom. There are offcourse individual differences here, but you simply have to find out what you can enjoy a little once in a while. Which is not leading you into problems with carvings for more. Maybe it is raspberries with a little dark 86% chocolate? Perhaps berries with a little wipped cream? Maybe it’s dark chocolate sweetened with erythritol and stevia? I do not know, but you can figure it out 😉 It is important that you find something you do not actually get increased carvings from, otherwise you will quickly enter the carousel where you want to have more and more. Although it is sugar-free,  it does`nt mean that  it’s good for us. The best sweeteners are usually stevia and erythritol alone or mixed with stevia. For some, actually the very best is to simply stay away from everything, because it`s a too big trigger. Only you can find the solution, but do not listen to those who advise you to take something that is rich in maltitol to get the carvings go away. Believe me, it does`nt help if you are struggling with this issue here.

 4. Eat yourself properly satisfied, and do not be afraid of natural fats. Make sure you change your habits and eat most of the real food. Replacements can be okay sometimes, but that’s not what you should live on 😉 Eat vegetables over the earth mainly, point out natural fat sources and stay away from refined oils and margarines. Real butter, real cream, real mayonnaise, coconut oil (extra virgin), ghee and full fat dairy products are good. Fat cheeses, nuts and seeds are also fine. You should also choose good protein sources, ensuring intake of the essential amino acids. Very good sources include eggs, meat and fish. These contain all the essential amino acids that our body needs. Protein supplements are not strictly necessary, if you’re getting enough protein from these groups. What is enough? You should not go below 50 grams protein per. day, and many eat between 60-90 grams of protein per. day. Eat real food, and eat until your full. To be satisfied, you must dare to eat enough fat. If you eat too little fat you will get carvings for food and sweet stuff, and it will be quite impossible to stick to your new way of eating.
 5. Do not give up if you make a mistake! This is the biggest mistake for many that wants to loose weight , many people think black / white about a lifestyle change . One mistake, then it’s over . Drop that negative thought , it is all about you`re own expectations of being perfect. Believe me, even I ‘m not perfect all the time. Many probably think that I eat healthy 24 hours a day , 365 days a year . I do not, and I think there are very few who does that. If you eat something outside the book , it is not true that everything is destroyed. Continue eating healthy the day after , learn from what happened and look ahead. If you get a hang up on the mistake you did yesterday , you can not see the future. It is in the future you can make changes, what happened yesterday you can do absolutely nothing about . You can choose each time you eat. Change the thought that everything has to be perfect all the time , because perfect does not exist. Again  this is also in our head, otherwise we will not succeed on our way to a life lasting change.

img_1282

This was my top 5 tips for success, remember that it is a life lasting job to keep a lasting change . By all means, do not go into the trap of believing that you can eat what you want when you reach your goal weight. It is a big mistake that many people make, and the pounds will come back on again! It is all in the word «lifestyle change», there is room for a little unhealthy occasionally. But mainly it is healthy food that is important, even after the weight goal is reached .

Please feel free to share my blogpost on Facebook with your friends 🙂

❤ Ingrid ❤

Dette innlegget ble publisert i #teamlavkarbotips2015 og merket med , , , , , , , , , , , , , . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s